Atina Nova godina – Nova godina 2020

Atina
Atina - centar
Atina - Epidaurus
Atina - grad
Atina
Atina - Akropolj
Atina - Akropolj nocu
OPISPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

NOVA GODINA

ATINA

29.12.2019-03.01.2020

6 dana / 3 noćenja

Atina Nova godina / Atina je glavni grad Grčke. Moderna Atina je veliki i kosmopolitski grad, dok je starogrčka Atina bila moćna država i poznati obrazovni i filozofski centar. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici – Atini. Često se naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom IV i V veka pre nove ere. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo antičkih zgrada i umetničkih dela. Najpoznatiji je svakako Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera klasične grčke umetnosti i arhitekture.

 

PLAN I PROGRAM PUTA:

1.dan (29.12.2019): Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuće cveća) u 14h. Dnevno-noćna vožnja kroz Severnu Makedoniju sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na svakih 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

 1. dan (30.12.2019):Dolazak u Atinu (Athens)u prepodnevnim časovima. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Fakultativni izlet  ATHENS CITY TOUR: Olimpijski Stadion (Panathenaic Stadium) iz 1896.godine kada su održane prve moderne OI,  Zepion (Zappeio Hall)  dvorana posvećena istoriji OI, statua čuvenog engleskog pesnika Lorda Bajrona (Statue of Lord Byron), Hram Zevsa Olimpijskog (Temple of Olympian Zeus) iz 6.veka p.n.e, Hadrijanov luk (Hadrians Arch) – mermerni spomenik sa korinstkim stubovima, Trg Sintagma (Syntagma Square) – glavni atinski trg sa zgradom Parlamenta gde se svakog dana u 18h smenjuje straža – evzoni, Univezitet, Trg Omonija (Omonoia) – trg koji je potpuni paradoks Sintagmi, brdo Filopapu (Filipappou Hill) sa vidikovcem Andero sa koga se pruža najlepši pogled na Akropolj. Po završetku ture, putnici koji žele mogu individualno obići Akropolj (Acropolis) sa kapijom Propileji (Propylaea), glavnim hranom Partenon (Parthenonas), Dionizijevim amfiteatrom (Theatre of Dionysus) i pozorištem Heroda Atikusa (Odeon of Herodes Atticus). Slobodno vreme. Noćenje.
 2. dan (31.12.2019):Doručak.Fakultativni izlet na Peloponez (Peloponnese). Najpre obilazimo Korintski kanal (Corinth Canal) – jedno od najvećih tehničkih dostignuća 19.veka, zatim obilazimo pozorište u Epidaurusu (Epidaurus Theatre) – amfiteatar iz 340 godine p.n.e poznato po vrhunskoj akustičnosti i idemo u Mikenu (Mycenae) – lokalitet iz 7 veka p.n.e sa kraljevskim grobnicama i Lavljom kapijom. Povratak u Atinu. Fakultativni doček Nove godine u nekom od atinskih klubova.  SREĆNA NOVA GODINA! Noćenje.
 3. dan (01.01.2020):Doručak. Dan za odmor od novogodišnje noći. Slobodno vreme za obilazak Atine. Preporučljivo obići trg Monastiraki, Plaku sa uskim i krivudavim ulicama, kafićima, tavernama, suvenirnicama, Nacionalnu baštu (National Garden). Noćenje.
 4. dan (02.01.2020):Doručak. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Slobodno vreme u Atini do polaska. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Dnevno-noćna vožnja kroz Severnu Makedoniju sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na svakih 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 5. dan (03.01.2020):Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.
 • Aranžman obuhvata:
  • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
  • Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio uređajima na navedenim relacijama
  • Smeštaj na bazi 3 noćenja sa 3 doručka (buffet) u hotelu London 3* u Glifadi (na periferiji Atine) u sobama 1/2 i 1/2+1
  • Turističku taksu za sve dane boravka u Atini
 • Aranžman ne obuhvata:
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti do 5 dana pred put)

  ***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

  • Fakultativne izlete:
  • ATHENS CITY TOUR – 15EUR
  • PELOPONEZ (Korint, Epidurus, Mikena) – 45EUR
  • ulaznice za kulturno istorijske spomenike
  • Individualne troškove u hostelu i za vreme putovanja

FIRST MINUTE  VAŽI DO 05.10.2019.
CENA PO OSOBI U TROKREVETNOJ SOBI: 115EUR
CENA PO OSOBI U DVOKREVETNOJ SOBI: 135EUR

NAKON 05.10.2019:
CENA PO OSOBI U TROKREVETNOJ SOBI: 135EUR
CENA PO OSOBI U DVOKREVETNOJ SOBI: 155EUR

 

Prilikom prijave plaća se 50eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS). Preostali iznos je moguće plaćati na rate, a isplata celokupnog aranžmana je obavezna najkasnije do mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS).

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

 

NAPOMENE:

 

Opšte napomene:

 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opsti uslovi putovanja Organizatora putovanja
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Organizator putovanja nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.
 • Za fakultativne izlete nije obezbeđena  zaštita u pogledu garancija putovanja

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

Amsterdam je grad karakteristične holandske arhitekture, kanala, brodića i mostova. Na prvi pogled imaćete utisak da je u Amsterdamu vreme stalo u XVII veku koji je poznat kao “Zlatno doba holandske kulture”. Mnoge evropske prestonice obiluju istorijskim znamenitostima, ali ono što Amsterdam čini posebnim je to što je gotovo svaka građevina u užem centru grada u isto vreme i kulturni spomenik i nečiji životni prostor. Glavni grad Holandije ima sve odlike metropole, njenu živost i ritam.

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hotel London 3* se nalazi u Glifadi, predgrađu Atine. Udaljen je 400metara od plaže i 400m od stanice tramvaja i autobusa koji voze direktno do trga Sintagma (oko 1h vožnje). Do glavne ulice Glifade, gde se nalaze šoping centar, restorani, kafići udaljen je 2,5km. Sobe su 1/2  i 1/2+1 sa kupatilom. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

noćenja sa doručkom.

PROGRAM: EVROPA BROJ NG13 OD 30.07.2019.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0013/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja broj 300060169 od 26.12.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

PROGRAM: EVROPA BROJ NG13 OD 30.07.2019.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0013/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja broj 300060169 od 26.12.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Ovlašćeni agent prodaje : Fun Travel Agency

Organizator putovanja: OTP 266/2010.jngl

Pratite našu FB stranicu https://www.facebook.com/funtravelagencypnbg

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah