Terme Čatež – Dan Primirja 2019

Print Friendly, PDF & Email
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs
Hotel Catez 3* - Terme Catez - funtravel.rs

TERME ČATEŽ- Dan Primirja

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU: 

AUTOBUSKI PREVOZ  + SMEŠTAJ + RAZGLEDANJE MARIBORA

4 DANA PAKET ARANŽMAN

Terme Čatež – Dan primirja /1.DAN  putovanja (08.11.Petak) :  BEOGRAD – MARIBOR

Sastanak grupe u 22.45  h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na  glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici  „ BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska  u 23.30 h. Vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.

2.DAN (09.11.Subota): MARIBOR-TERME ČATEŽ

Dolazak u Maribor u prepodnevnim satima i odlazak na informativno pešačko razgledanje grada : Glavni trg, Gradska kuća, Katedrala, Gradski trg, Florijanov spomenik, Trg Slobode, Spomenik NOB-u. Slobodno vreme do polaska za Čatež. Smeštaj u hotel (posle 14 h prema hotelskim pravilima). Ostatak dana slobodan za uživanje u atrakcijama zimske termalne rivijere. Večera. Noćenje.

3.DAN (10.11.Nedelja ) TERME ČATEŽ –LJUBLJANA–TERME ČATEŽ

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i uživanje u vodenim atrakcijama termi Čatež , a mi vam preporučujemo odlazak na fakultativni izlet do Ljubljane. Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada: Prešernov trg,Tromostovje, Riblji trg, Univerzitet… slobodno vreme za individualna razgledanja..  U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča predviđen povratak za Čatež. Ostatak dana slobodan za uživanje u atrakcijama zimske termalne rivijere. Večera. Noćenje.

4.DAN (11.11.Ponedeljak) TERME ČATEŽ –  CELJE -TERME ČATEŽ  – BEOGRAD

DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme za uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri , a mi Vam preporučujemo odlazak na fakultativni izlet do Celja. Po dolasku u Celje sledi obilazak užeg gradskog jezgra:železnički kolodvor,gradska štedionica,Celjski dom,krstionica,Prethazijev dvorac,katedrala Sv.Danijela… Slobodno vreme do polaska za Čatež. Povratak u Čatež po ostatak grupe i predviđen polazak za Srbiju oko  17.00 h. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U €  PO OSOBI

 

POLAZAK

Hotel Čatež 3*

/ usluga polupansion /

 

08. Novembar

 

SPECIJAL 119 €

139 €

*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU IZNOSI  60 € I RADI SE ISKLJUČIVO NA UPIT !!!

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:  69 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA

Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Organizatora putovanja, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Organizatora putovanja, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 polupansiona (doručak i večera – švedski sto – samoposluživanje) u  hotelu  Čatež 3* u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana, kupanje u bazenu hotela Čatež, jedan ulaz dnevno u zimsku termalnu rivijeru.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja, obaveznu boravišnu taksu i prijavu, koja  iznosi  6,5 € ukupno za 2 noci   po osobi  i plaća se na recepciji hotela troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,  individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu  od 373,80  din  sa osiguranom sumom do 30.000 EUR – Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R Srbiji),  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.).  Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno.Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati  broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE  +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu

FAKULTATIVNI IZLETI: Ljubljana 15 € poludnevni izlet (obuhvata organizovan prevoz i razgledanja u pratnji vodiča kao i posetu) po osobi, Celje 12 € (obuhvata organizovan prevoz i razgledanja u pratnji vodiča kao i posetu).Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je 25 putnika,  a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može  ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate a u skladu sa mogucnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera). Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner .

POPUSTI  ZA DECU u sobi sa dve punoplatežne osobe:  0-5,99 plaća  60 € u zajedničkom ležaju sa dve punoplatežne osobe, 6-11,99 godina plaća 85 € na pomoćnom ležaju.  Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju ostvaruje popust 10 €. Po ovom programu ne postoji  mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

NAPOMENE: Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta ili do promene cene  goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja  UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Organizator putovanja ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade,ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano.Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka,imena putnika,broja putnika sa ugovora,smeštajnog objekta itd)agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 din po ugovoru ,bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu odredjuje se kompijuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

OPIS HOTELA: Hotel ČATEŽ 3*se nalazi u sklopu kompleksa Termi Čatež pogodan je i za porodice sa decom.Toplim hodnikom hotel je povezan sa zimskom termalnom rivijerom.  Sobe su dvokrevetne s mogućnošću dodatnog ležaja, sve sa TWC, fenom, telefonom, TV. Standard sobe nemaju klimu i balkon. Superior sobe su klimatizovane sa balkonom, mini barom i pristupom  internetu preko telefonske linije. Hotel je građen bez arhitektonskih prepreka, pa se iz tog razloga gostima s lokomotornim poteškoćama preporučuje smještaj u tom hotelu.  Gostima hotela su na raspolaganju hotelski restoran, aperitiv bar, Spa & wellness centar, zdravstveni centar, hotelski bazeni, internet kutak i hotelsko parkiralište. www.terme-catez.si

Napomena za smeštaj: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora putovanja, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Ovlašćeni agent prodaje : Fun Travel Agency

Organizator mputovanja: OTP 1/2010ar

Call Now ButtonPozovite odmah