Azurna obala – Prolece – Leto 2019

Azurna obala - Nica
Azurna obala - Nica
Azurna obala - Nica - grad
Azurna obala - Nica - fontana
Azurna obala - Nica
Azurna obala - Nica -plaza

Azurna obala – Prolece Leto 2019

Nica – Sen Trope – Eze – Monako – Kan

Azurna obala… Sve je podredjeno glamuru, raskosi, sjaju i uzivanju. Potraga za srecom u brojnim kazinima Monte Karla, voznja ulicama Monaka stazom Formule 1, setnja crvenim tepihom ispred palate Kanskog festivala ili jednostavan odmor dok Vam se pogled trazeci granicu izmedju neba i mora….

 

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Azurna obala – Prolece – Leto 2019

5 dana / 2 nocenja – putovanje autobusom
Azurna obala… Sve je podredjeno glamuru, raskosi, sjaju i uzivanju. Potraga za srecom u brojnim kazinima Monte Karla, voznja ulicama Monaka stazom Formule 1, setnja crvenim tepihom ispred palate Kanskog festivala ili jednostavan odmor dok Vam se pogled trazeci granicu izmedju neba i mora….

Azurna obala – Prolece – Leto 2019

1. DAN – BEOGRAD
Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 17.30 h. Lagana noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.
2. DAN – NICA
Popodnevni dolazak u Nicu “kraljicu Azurne obale”, prepoznatljivu po čuvenim hotelima, prelepim palatama, kazinima i dugačkom plažom. Panoramski obilazak: Engleskog šetalište, hotel Negresko, spomenik Nika, Trg Masena, tvrdjava – Chateau… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor, individualne aktivnosti ili kupanje na prelepoj plaži. Otkrijte zašto ovaj grad leži u “Zalivu andjela”. Upoznajte noćni život i osetite atmosferu najpoznatijeg dela starog grada – Cours Saleye. Noćenje.
3. DAN – SEN TROPE – EZE – MONAKO
Doručak. Nakon doručka, slobodano vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Sen Tropea, mesta okupljanja svetskog jet-seta. Obilazak luke sa bezbroj kafića i restorana, gradskog zvonika, plaze… Slobodno vreme do povratka u Nicu. Fakultativni kasno-popodnevni odlazak do Kneževine Monako. Mogućnost usputnog obilaska poznate fabrike parfema Galimard u mestu Eze. Nastavak putovanja ka Monaku, kneževini koju je osnovao nekadašnji pirat Frančesko Grimaldi. Obilazak najmanje kneževine na svetu: Katedrala u kojoj je sahranjena Grejs Keli, Kneževska palata, Okeanografski muzej… Vožnja stazom Formule 1 do Monte Karla, najluksuznijeg kvarta Monaka. Slobodno vreme može se iskoristiti da se okuša sreća u nekom od Kazina, kod hotela i kafea “Paris”… Individualne aktivnosti do kasnog večernjeg povratka u Nicu. Noćenje.
4. DAN – NICA – KAN
Doručak. Nakon doručka, slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska do evropske filmske prestonice – Kana. Po dolasku, obilazak mondenskog mesta: Filmska palata, Kroazeta, tvrdjava – Le Suk, luka, Srpska ulica… Slobodno vreme do večernjeg povratka u Nicu po putnike koji nisu pošli na fakultativni izlet. Polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…
5. DAN – BEOGRAD
Dolazak u Beograd, na turistički terminal, u popodnevnim časovima. (Kraj usluge).

Azurna obala – Prolece – Leto 2019

 • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili doubledecker, klima, audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
 • smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u Nici ili okolini (doručak: kontinentalni) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama
 • obilaske prema programu (Nica – panorama grada)
 • troškove organizacije i vođstva puta
 • usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

Azurna obala – Prolece – Leto 2019

 • ulaznice i fakultativne izlete
 • individualne troškove
 • putno zdravstveno osiguranje
FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.
Cene fakultativnih izleta:
 • Sen Trope 20 eur ,
 • Kneževina Monako/ Eze (parfimerija) 15 eur,
 • Kan 12 eur,
 • Paket fakultativnih izleta (za uplate prilikom rezervacije) za sva tri dana izleta je 40 eur

Azurna obala – Prolece – Leto 2019

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL CENA PUTOVANJA

SPECIJALNA CENA*

11.04.-15.04.2019

3* 129 eura

105 eura

01.08. -05.08.2019

3* 139 eura

115 eura

POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu – 70 eur

Azurna obala – Prolece – Leto 2019

Cene su izrazene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledecim uslovima:
 • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
 • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
 • platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

Azurna obala – Prolece – Leto 2019

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
Smestaj u datim hotelima ili slicnim ( iste kategorije i iste ili slicne lokacije)
NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Francuske.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”.
• raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POCETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANZMAN.
OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju ili predstavnika lokalnog inopartnera na destinaciji, na koju je agencija uputila potrošača, za slučaj da mu je potrebna određena pomoći ili ima odredjene primedbe, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajuči način, obavesti o potrebnoj pomoći, kao i o nedostacima smeštajnih jedinica i prevoza najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o ugovorenom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, kao i da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju, bez obzira da li reklamacija ima ili nema osnova. Mesto određeno za prijem reklamacija su prostorije: OMNIPROMET DOO – TA „OMNITURS“ Beograd, elektronskim putem na mail: info@omniturs.rs, odnosno pozivom na telefon: 011 33 48 851! Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, pisanim ili elektronskim putem, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka ugovorene usluge je: Kolaković Milanka.
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljene programe putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. Organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2019. od 25.01.2019. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 08.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ – Novi Sad.
Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency
Organizator putovanja: OTP 235/2010 OT
Posetite nasu facebook stranicu: https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/
Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah